Medlemsvillkor

Villkor och personuppgiftsbehandling för Thernlunds Kundklubb

Medlemsvillkor

Medlemskap

För att bli medlem i Thernlunds Kundklubb måste du ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i Sverige. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet i Thernlunds Kundklubb är kostnadsfritt för medlemmar och gäller i alla butiker och på thernlunds.se. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap.

Genom att bli medlem i Thernlunds Kundklubb godkänner du dessa villkor.

Poäng och bonus

Samtliga köp i Thernlundsbutiker och på thernlunds.se är bonusgrundande (enda undantaget är köp av presentkort). Registrering av bonuspoäng sker i samband med köp direkt i kassan genom uppvisande av legitimation eller när du uppger ditt personnummer. Du som medlem är skyldig att vid förfrågan uppvisa legitimation i samband med bonusregistrering och vid nyttjande av rabattcheck.

Vid köp på thernlunds.se måste du vara inloggad för att poängen ska registreras.

Ditt köp ger poäng i samband med att du identifierar dig som medlem, 1 kr ger 1 bonuspoäng och när du uppnått 1 000 poäng erhåller du en bonuscheck på 50 kronor, 2000 poäng ger 100 kr i bonuscheck och så vidare. Bonusgrundande inköp kan endast registreras vid köptillfället och inte vid senare tillfälle.

Till grund för din bonus ligger de poäng du har samlat in under de senaste 24 månaderna. Bonus kan användas som rabatt på köp och hela bonuschecken måste lösas in vid ett och samma köptillfälle, i alla Thernlunds butiker och på thernlunds.se. Bonusen kan inte lösas in mot kontanter. Bonusutbetalning sker ett antal gånger per år och du får information om när bonusen finns tillgänglig. 3000kr är maxbelopp på bonuscheckar. Har du samlat in mer än 60000 poäng sedan förra avstämningen så sparas överskjutande del av bonusen till nästa bonusavstämning.

Förmåner, erbjudanden och kommunikation

Som medlem i Thernlunds Kundklubb får du kommunikation om din bonus, medlemserbjudanden och rabatter. Du får även nyheter, inspiration, inbjudningar till event med mera. Vi kommunicerar huvudsakligen via e-post, sms, brev och thernlunds.se.

Personuppgiftspolicy

Uppgifter som vi behandlar om dig

Som en följd av ditt medlemskap i Thernlunds Kundklubb behandlar Thernlunds personuppgifter om dig. Uppgifter om dig som vi behandlar är; namn, personnummer, medlemsnummer, adress, e-post, mobilnummer och inloggningsuppgifter.

För att kunna ge dig god service och erbjudanden behandlar vi även din köphistorik, betalningshistorik, betalningsinformation, klick och besökshistorik. Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter är fullgörande av avtal om medlemskap i Thernlunds Kundklubb. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Hur vi samlar in uppgifterna

Thernlunds samlar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan Thernlunds komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister (SPAR).

Varför vi samlar in uppgifterna

Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp till grund för erbjudande, bonus, medlemsförmåner och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

Hur länge vi sparar data

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem i Thernlunds Kundklubb och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålet med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Vi sparar uppgifterna till dess att medlemskapet avslutas alternativt under en period om 24 månader efter att vi samlat in uppgiften.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Thernlunds. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

Till vem vi lämnar ut data

Dina personuppgifter delas med företag utanför Thernlunds endast för behandling för Thernlunds räkning, t ex tryckning eller distribution. Varje sådan överföring sker enligt avtal om sekretessåtagande. När dina personuppgifter delas med dessa s.k personuppgiftsbiträden, som är företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi säkerställer att alla personuppgiftsbiträden lever upp till våra krav vad gäller säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som själva är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Sådana personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer våra varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar (t ex Klarna).

När dina personuppgifter delas med ett företag som självt är personuppgiftsansvarigt gäller det företagets policy för personuppgiftsbehandling.

Var din data behandlas

Thernlunds strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Övriga länder där personuppgifter behandlas vidtar Thernlunds rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES

Skydd av data

Vid hantering av personuppgifter iakttas säkerhet och sekretess. Vi fokuserar särskilt på informationssäkerhet som gäller din data för att förebygga och förhindra att den sprids till utomstående eller går förlorad. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kassahantering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig

Du kan max 1 gång/år begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad

Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. När din data rättas eller raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna åtgärd har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du kan också begära en tillfällig begränsning av behandlingen av din data. T ex om du begärt rättelse, kan du, medan vi utreder frågan, begära att behandlingen begränsas.

Rätt att flytta data

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan. Du kan skicka mail till kundservice@thernlunds.se.

Personuppgiftsansvarig

Thernlunds Modehus AB, 556262-6142
Postadress: Stockholmsvägen 18, 181 50 Lidingö
E-post: kundservice@thernlunds.se
Telefonnummer: 08-28 88 05.

Kontaktadress

Thernlunds Modehus AB
Thernlunds Kundklubb
Stockholmsvägen 18, 181 50 Lidingö
E-post: kundservice@thernlunds.se

Ansvar och ansvarsbegränsningar – Force Majeure

Thernlunds är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Thernlunds självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om Thernlunds har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.

Ändring av villkoren

Thernlunds förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Thernlunds kundklubb. Du som är medlem meddelas om eventuella förändringar innan de träder i kraft via vår hemsida, i butik eller via e-post. Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi förse dig med information om detta.

Giltighetstid och avslut

Ditt medlemskap i Thernlunds Kundklubb gäller tillsvidare eller tills den ena parten säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta kundservice@thernlunds.se. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Bonuspoäng och rabattcheckar som är intjänade men inte utnyttjade då avtalet upphör blir förbrukade. Om inga transaktioner finns registrerade inom 24 månader avslutas medlemskapet automatiskt. Thernlunds förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk säga upp medlemskap.

Vår integritetspolicy hittar du här.

Copyright © 2018. All rights reserved.